Thursday, 11 April 2024

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

11 Feb 2023
280
ประวัติศาสตร์ฮาวาย ฮาวาย (Hawaii) คือกลุ่มเกาะภูเขาไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง ในปัจจุบันเรารู้จักฮาวายในฐานะเกาะที่เป็นรัฐหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่กว่าจะมาเป็นดินแดนสวรรค์ที่สวยงามจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของเกาะแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีความลึกซึ้งอีกมากมาย และในวันนี้ vauro ได้ทำการสรุปมาให้ผู้อ่านได้ชมกัน

ฮาวายพื้นเมือง

ประวัติศาสตร์ฮาวาย ในช่วงประมาณศตวรรษที่เจ็ด ชาวโพลีเซียนจากตาฮิติและซาสเป็นชนชาติกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานในฮาวายที่ประกอบไปด้วยเกาะอีสเตอร์และอัลเทออารัว พวกเขาสร้างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความอยู่รอดบนเกาะที่ห่างไกลเหล่านี้ สังคมพื้นเมืองของชาวฮาวายดั้งเดิมพัฒนาขึ้นจากระบบวรรณะผู้คนที่เกิดมาจะอยู่ในชนชั้นต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยวรรณะของกษัตริย์ นักบวชและวรรณทาส หมู่เกาะเหล่านี้ยังได้พัฒนาระบบการถือครองที่ดินที่คล้ายกับระบบศักดินาของยุโรป ประชาชนจะถูกปกครองโดยสิ่งที่เรียกว่าคาปูหรือกฎทางศาสนาที่มาจากการบูชาเทพเจ้าของชาวฮาวาย ในแต่ละเกาะจะมีการพัฒนาการค้าของตนเอง ตัวอย่างเช่นชาวโออาร์ฮู ได้กลายเป็นผู้ผลิตผ้า ประวัติศาสตร์ฮาวาย ในขณะที่ชาวเมาอิจะเชี่ยวชาญในการพายเรือแคนูเป็นต้น จนในที่สุดก็เกิดดินแดนและผู้นําที่แตกต่างกันถึงสี่แห่งได้แก่ ฮาวาย เมาอิ โออาฮูและคาวาย ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสิบจักรพรรดิ kamehamehaที่หนึ่งก็ได้รวมประมุขเหล่านี้เป็นอาณาจักรเดียวภายใต้ระบอบราชาธิปไตย ซึ่งได้ปกครองจนสิ้นพระชนม์ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าต่อมากษัตริย์ kamehameha ที่สอง ผู้เป็นพระราชโอรสก็ปกครองต่อและตามด้วยการปกครองของกษัตริย์ kamehameha ที่สาม ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบกษัตริย์ kamehameha ที่สามยอมสละอํานาจโดยสมัครใจเพื่อสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างสิทธิของพลเมืองและมีการตั้งรัฐบาลที่แยกออกเป็นสาขาบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ เขาได้ส่งคณะผู้แทนไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองส่งผลให้มีการรับรองเอกราชของฮาวายในสนธิสัญญาที่ลงนามโดยมหาอำนาจต่างประเทศหลายแห่งของโลกในปีต่อมา

ยุคอาณานิคมและการย้ายถิ่นฐานของฮาวาย

ประวัติศาสตร์ฮาวาย ย้อนกลับไปในปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด กัปตันเจมส์ คุก นักเดินเรือชาวอังกฤษได้ลงจอดที่เกาะคาวายและทําการสํารวจเกาะรอบๆ ซึ่งเขาได้เรียกชื่อเกาะแห่งนี้ว่าหมู่เกาะแซนวิชและได้กลายเป็นชื่อที่ชาวอาณานิคมใช้กันในภายหลังชาวฮาวายพื้นเมืองเชื่อว่ากัปตันคุกคือเทพเจ้าโลโน เนื่องจากเสากระโดงเรือของเขาคล้ายกับสัญลักษณ์ของโลโนในพิธีกรรมทางศาสนา กัปตันคุกเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างชาวฮาวายพื้นเมือง และลูกเรือของเขาที่ได้กล่าวหาว่าคนท้องถิ่นทําการขโมยเรือจึงทําให้ศพของเขาถูกเผาและฝังในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งบนเกาะ ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าราชินีแห่งฮาวาย Ka’ahumanu ซึ่งเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ kamehameha ที่หนึ่ง ได้รับเลือกให้เป็นมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์คนแรก และในปีหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ บาทหลวงไฮแรม บิงแฮมและเหล่ามิชชันนารีของเขา ประวัติศาสตร์ฮาวาย ได้เดินทางมาถึงไคลัวจนกระทั่งอีกสี่สิบปีต่อมาพวกเขาก็ทําการก่อตั้งโบสถ์และชุมชนคริสต์ต่างๆไปทั่วทั้งเกาะฮาวาย นักล่าวาฬในยุโรปและอเมริกาก็เริ่มเข้ามาในช่วงทศวรรษที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ ซึ่งเปลี่ยนเกาะฮาวายจากการค้าขายแลกเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจที่ใช้เงินสด ทศวรรษนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจการเกษตรที่อิงกับพืชผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลและกาแฟ ซึ่งดําเนินการโดยเกษตรกรชาวอเมริกันผิวขาวที่ร่ำรวยสวนผลไม้และน้ำตาลเหล่านี้ต้องการคนงานเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีจึงทําให้เจ้าของพื้นที่เพาะปลูกได้นําแรงงานรับจ้างที่อพยพเข้ามาเป็นจํานวนมากจากญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ เกาหลีและโปรตุเกสเข้ามาอาศัยอยู่ในฮาวาย ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรท้องถิ่นจากในปีหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสาม ชาวฮาวายพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ซึ่งคิดเป็นร้อยละเก้าสิบเจ็ดของประชากรบนเกาะก็ได้ลดลงเหลือร้อยละสิบหก ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามนั่นเอง

Who Are Some Famous Ferrari Owners Throughout History?

Throughout history, there have been numerous influential figures who have earned the status of famous Ferrari owners. From iconic actors like Steve McQueen and Clint Eastwood to renowned musicians like Eric Clapton, these individuals are a testament to the timeless appeal of ferrari sports car enthusiasts love. These high-profile personalities have not only enhanced the brand’s reputation but have also showcased the true essence of Ferrari’s luxury and prestige.

การล้มล้างสถาบันกษัตริย์

ประวัติศาสตร์ฮาวาย แม้ว่ากษัตริย์ kamehameha ที่สามจะยอมสละอํานาจโดยสมัครใจในปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ แต่ระบอบประชาธิปไตยก็ยังคงหลงเหลืออยู่ จนกระทั่งในปีหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดได้ถูกปลดออกจากอํานาจทั้งหมด เมื่อชาวพื้นเมืองฮาวายกลุ่มหนึ่งและชาวต่างชาติที่เป็นพลเมืองอเมริกันบังคับให้กษัตริย์ Kalakaua ลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญดาบปลายปืนและตั้งตนเป็นรัฐบาล เมื่อกษัตริย์ Kalakaua สิ้นพระชนม์ในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด เขาก็มอบอํานาจให้กับราชินี Liliuokalani ที่ซึ่งพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของฮาวายแต่ก็ไม่สําเร็จ ประวัติศาสตร์ฮาวาย ในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามกลุ่มนักธุรกิจน้ำตาลและสับปะรดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสหรัฐได้ล้มล้างระบอบกษัตริย์ของฮาวายและราชินี Liliuokalani จนสําเร็จ พวกเขาจึงได้ผลักดันให้ผู้นําการรัฐประหารอย่าง Sanford Ballard Dole ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ก่อตั้งบริษัทบริษัท hawaiian pineapple หรือในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อบริษัทโดฟู้ดให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮาวาย ฮาวายถูกผนวกเข้ากับสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปด เพื่อใช้เป็นฐานทัพเพื่อต่อสู้กับชาวสเปนในเกาะกวนและเกาะฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามสเปนอเมริกา สนับสนุนการจัดทำโดย ufabetwin