Wednesday, 22 March 2023

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

ฮาวาย (Hawaii) คือกลุ่มเกาะภูเขาไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง ในปัจจุบันเรารู้จักฮาวายในฐานะเกาะที่เป็นรัฐหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่กว่าจะมาเป็นดินแดนสวรรค์ที่สวยงามจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของเกาะแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีความลึกซึ้งอีกมากมาย และในวันนี้ vauro ได้ทำการสรุปมาให้ผู้อ่านได้ชมกัน

ฮาวายพื้นเมือง

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

ในช่วงประมาณศตวรรษที่เจ็ด ชาวโพลีเซียนจากตาฮิติและซาสเป็นชนชาติกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานในฮาวายที่ประกอบไปด้วยเกาะอีสเตอร์และอัลเทออารัว พวกเขาสร้างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความอยู่รอดบนเกาะที่ห่างไกลเหล่านี้ สังคมพื้นเมืองของชาวฮาวายดั้งเดิมพัฒนาขึ้นจากระบบวรรณะผู้คนที่เกิดมาจะอยู่ในชนชั้นต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยวรรณะของกษัตริย์ นักบวชและวรรณทาส หมู่เกาะเหล่านี้ยังได้พัฒนาระบบการถือครองที่ดินที่คล้ายกับระบบศักดินาของยุโรป ประชาชนจะถูกปกครองโดยสิ่งที่เรียกว่าคาปูหรือกฎทางศาสนาที่มาจากการบูชาเทพเจ้าของชาวฮาวาย ในแต่ละเกาะจะมีการพัฒนาการค้าของตนเอง ตัวอย่างเช่นชาวโออาร์ฮู ได้กลายเป็นผู้ผลิตผ้า

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

ในขณะที่ชาวเมาอิจะเชี่ยวชาญในการพายเรือแคนูเป็นต้น จนในที่สุดก็เกิดดินแดนและผู้นําที่แตกต่างกันถึงสี่แห่งได้แก่ ฮาวาย เมาอิ โออาฮูและคาวาย ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสิบจักรพรรดิ kamehamehaที่หนึ่งก็ได้รวมประมุขเหล่านี้เป็นอาณาจักรเดียวภายใต้ระบอบราชาธิปไตย ซึ่งได้ปกครองจนสิ้นพระชนม์ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าต่อมากษัตริย์ kamehameha ที่สอง ผู้เป็นพระราชโอรสก็ปกครองต่อและตามด้วยการปกครองของกษัตริย์ kamehameha ที่สาม ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบกษัตริย์ kamehameha ที่สามยอมสละอํานาจโดยสมัครใจเพื่อสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างสิทธิของพลเมืองและมีการตั้งรัฐบาลที่แยกออกเป็นสาขาบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ เขาได้ส่งคณะผู้แทนไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองส่งผลให้มีการรับรองเอกราชของฮาวายในสนธิสัญญาที่ลงนามโดยมหาอำนาจต่างประเทศหลายแห่งของโลกในปีต่อมา

ยุคอาณานิคมและการย้ายถิ่นฐานของฮาวาย

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

ย้อนกลับไปในปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด กัปตันเจมส์ คุก นักเดินเรือชาวอังกฤษได้ลงจอดที่เกาะคาวายและทําการสํารวจเกาะรอบๆ ซึ่งเขาได้เรียกชื่อเกาะแห่งนี้ว่าหมู่เกาะแซนวิชและได้กลายเป็นชื่อที่ชาวอาณานิคมใช้กันในภายหลังชาวฮาวายพื้นเมืองเชื่อว่ากัปตันคุกคือเทพเจ้าโลโน เนื่องจากเสากระโดงเรือของเขาคล้ายกับสัญลักษณ์ของโลโนในพิธีกรรมทางศาสนา กัปตันคุกเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างชาวฮาวายพื้นเมือง และลูกเรือของเขาที่ได้กล่าวหาว่าคนท้องถิ่นทําการขโมยเรือจึงทําให้ศพของเขาถูกเผาและฝังในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งบนเกาะ ในปีหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าราชินีแห่งฮาวาย Ka’ahumanu ซึ่งเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ kamehameha ที่หนึ่ง ได้รับเลือกให้เป็นมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์คนแรก และในปีหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ บาทหลวงไฮแรม บิงแฮมและเหล่ามิชชันนารีของเขา

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

ได้เดินทางมาถึงไคลัวจนกระทั่งอีกสี่สิบปีต่อมาพวกเขาก็ทําการก่อตั้งโบสถ์และชุมชนคริสต์ต่างๆไปทั่วทั้งเกาะฮาวาย นักล่าวาฬในยุโรปและอเมริกาก็เริ่มเข้ามาในช่วงทศวรรษที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ ซึ่งเปลี่ยนเกาะฮาวายจากการค้าขายแลกเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจที่ใช้เงินสด ทศวรรษนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจการเกษตรที่อิงกับพืชผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลและกาแฟ ซึ่งดําเนินการโดยเกษตรกรชาวอเมริกันผิวขาวที่ร่ำรวยสวนผลไม้และน้ำตาลเหล่านี้ต้องการคนงานเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีจึงทําให้เจ้าของพื้นที่เพาะปลูกได้นําแรงงานรับจ้างที่อพยพเข้ามาเป็นจํานวนมากจากญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ เกาหลีและโปรตุเกสเข้ามาอาศัยอยู่ในฮาวาย ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรท้องถิ่นจากในปีหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสาม ชาวฮาวายพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ซึ่งคิดเป็นร้อยละเก้าสิบเจ็ดของประชากรบนเกาะก็ได้ลดลงเหลือร้อยละสิบหก ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามนั่นเอง

การล้มล้างสถาบันกษัตริย์

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

แม้ว่ากษัตริย์ kamehameha ที่สามจะยอมสละอํานาจโดยสมัครใจในปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบ แต่ระบอบประชาธิปไตยก็ยังคงหลงเหลืออยู่ จนกระทั่งในปีหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดได้ถูกปลดออกจากอํานาจทั้งหมด เมื่อชาวพื้นเมืองฮาวายกลุ่มหนึ่งและชาวต่างชาติที่เป็นพลเมืองอเมริกันบังคับให้กษัตริย์ Kalakaua ลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญดาบปลายปืนและตั้งตนเป็นรัฐบาล เมื่อกษัตริย์ Kalakaua สิ้นพระชนม์ในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด เขาก็มอบอํานาจให้กับราชินี Liliuokalani ที่ซึ่งพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของฮาวายแต่ก็ไม่สําเร็จ

ประวัติศาสตร์ฮาวาย

ในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามกลุ่มนักธุรกิจน้ำตาลและสับปะรดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสหรัฐได้ล้มล้างระบอบกษัตริย์ของฮาวายและราชินี Liliuokalani จนสําเร็จ พวกเขาจึงได้ผลักดันให้ผู้นําการรัฐประหารอย่าง Sanford Ballard Dole ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ก่อตั้งบริษัทบริษัท hawaiian pineapple หรือในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อบริษัทโดฟู้ดให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮาวาย ฮาวายถูกผนวกเข้ากับสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปด เพื่อใช้เป็นฐานทัพเพื่อต่อสู้กับชาวสเปนในเกาะกวนและเกาะฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามสเปนอเมริกา

สนับสนุนการจัดทำโดย ufabetwin